Algemene voorwaarden fysiotraining

Artikel 1 Definities

Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08114472.
De consument: natuurlijke persoon, die een overeenkomst aangaat met betrekking tot de trainingsactiviteiten binnen Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar en de consument worden gesloten.

Artikel 3 De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 4 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de consument eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 5 Duur en beëindiging

1. Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar biedt de consument de keuze uit: een overeenkomst van 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar.

  • Bij een overeenkomst voor 3 maanden dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn tot 14 dagen voor verstrijking van de overeenkomst (voorbeeld: uw overeenkomst is ingegaan op 1 september, dan dient u voor 15 november op te zeggen). De overeenkomst wordt bij niet tijdig opzeggen na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand per de 1e van de volgende maand.
  • Bij een overeenkomst voor 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar dient te worden opgezegd met inachtneming van 1 maand voor verstrijking van de overeenkomst (voorbeeld: uw jaarovereenkomst is ingegaan op 1 september, dan dient u voor 1 augustus van het daarop volgende jaar op te zeggen). De overeenkomst wordt bij niet tijdig opzeggen na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand per de 1e van de volgende maand.

2. Tussentijdse opzegging door de consument is mogelijk indien:

  • De consument een ander woonadres krijgt dat minimaal 20 km verder is dan de praktijk en het, als gevolg van de toegenomen reistijd, voor de consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de activiteiten. Hiervoor moet wel een bewijs van inschrijving in de GBA getoond worden.
  • Het voor consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode te trainen. Doet zich een dergelijk geval voor, dan dient consument schriftelijk te verzoeken om stopzetting van het abonnement met gedegen onderbouwing. Dit verzoek zal dan door de praktijkeigenaar beoordeeld worden. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand per de 1e van de volgende maand.

3. De overeenkomst dient te worden opgezegd middels een ingevuld opzegformulier aan de balie of per email aan: sonja@fia-fysiotherapie.nl. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

  1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
  2. Eventuele prijsverhogingen worden door Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
  3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden (indien het abonnement korter dan 3 maanden loopt). Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

Artikel 7 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. De betaling geschiedt rond de 1e van de maand via automatische incasso. Indien de incasso mislukt, zal deze opnieuw bij de bank worden aangeboden. Indien de tweede keer weer mislukt, dient het verschuldigde bedrag binnen 2 weken voldaan te worden. Indien de consument niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, is Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar gerechtigd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 8 Inhalen lessen

Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar is niet verantwoordelijk voor afwezigheid van consument in verband met drukke werkzaamheden, vakantie, ziekte enzovoort. Consument kan gemiste trainingen altijd inhalen tijdens de contractduur in overleg met de trainer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of in het ongerede geraakte eigendommen van de consument.De beste behandeling is afhankelijk
van de oorzaak van je klachten.
Wil jij meer weten?


Doe de Online Klachten Check!

Wij zijn aangesloten bij

Netwerk OrthopedieNederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)nederlandse vereniging voor fysiotherapie binnen de lymfologie en oncologienoordwest ziekenhuisgroepDC kliniekenCentrum voor Geneeskundige Expertise Alkmaar (CGEA)Beweegzorg Noordwest (BNW)
© FIA Fysiotherapie - Alle rechten voorbehouden

× Vraag het ons
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram